Tutkitusta tiedosta rakentuu selkäranka perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämiseen

Duodecim tiedottaa
24.11.2022
Duodecim
Duodecim tiedottaa

Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen tarvitsee tutkittuun tietoon pohjautuvaa selkärankaa. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laatinut tähän tarpeeseen Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen.

Tänään julkaistu suositus tukee perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämistä hyvinvointialueilla. On tärkeää, että vastaanottoaikojen saatavuutta parannetaan, mutta kehittämisen tavoitteena tulee olla laaja-alaisesti terveydenhuollon laadun mittareiden koheneminen.

Suomessa oli vuonna 2021 yli 500 terveysasemaa, joiden toimintamalleja on vuosikymmenten aikana kehitetty niin paikallisesti kuin kansallisissa hankkeissa. Resurssipulan vuoksi tieteellinen näyttö perusterveydenhuollon vastaanottojen toimintamalleista ja terveydenhuollon laadun mittarit ovat usein jääneet kehittämisessä vähemmälle huomiolle. Toimintamallien kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi tarvitaan konsensussuosituksen mukaan jatkossakin aktiivista tieteellistä tutkimusta eri teemoista: esimerkiksi avovastaanoton hoidon tarpeen arvioinnin toimintamallien vertailusta, etävastaanottojen vaikutuksista, digitaalisten oirearvioiden kustannusvaikuttavuudesta ja johtamisesta.

”Joistakin perusterveydenhuollon toimintamalleista on jo olemassa runsaasti tutkittua tietoa, kuten potilas-lääkärisuhteen jatkuvuudesta. Perusterveydenhuollon avovastaanotto tuleekin suunnitella siten, että se mahdollistaa hyvän potilas-lääkärisuhteen jatkuvuuden”, toteaa suosituspaneelin puheenjohtaja Juha Auvinen.

Hoidon jatkuvuudesta hyötyvät erityisesti potilaat, joilla on pitkäaikaisia sairauksia tai haasteita terveyden kanssa. Hoidon jatkuvuutta suositellaan mitattavaksi systemaattisesti ja säännöllisesti ja tekemään erityisesti riskissä oleville monisairaille tai muuten paljon tukea tarvitseville potilaille terveys- ja hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan kanssa.

Vastaanottotapa tulee valita potilaan terveysongelmien, olosuhteiden ja potilaan toiveiden mukaan

Konsensussuosituksessa tarkastellaan monipuolisesti vastaanottotoiminnan toimintamalleja suhteessa laadun mittareihin ja annetaan yhteensä 63 suositusta. Kun kehittämistyötä tehdään paikallisista lähtökohdista, tulee uusien toimintamallien käyttöönoton yhteydessä arvioida niiden vaikutuksia laatuun.

Perusterveydenhuollon vastaanottotyyppien valikoima on laajentunut ja muutosta on vauhdittanut COVID-19-pandemia. Etävastaanotot ovat yleistyneet nopeasti. Vastaanoton toteutus valitaan suosituksen mukaan tapauskohtaisesti muun muassa potilaan terveydentilaan liittyvien asioiden ja olosuhteiden perusteella. Myös potilaan toive vastaanottotavasta tulee huomioida.

Suositus linjaa, että potilas tavataan lähivastaanotolla esimerkiksi silloin, kun tehdään tärkeä hoitopäätös tai kun potilaan terveydentilaan liittyvän asian selvittämiseksi tarvitaan kliininen tutkimus. Etävastaanotto on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun kliinistä tutkimusta ei tarvita, etätapaaminen vastaa potilaan tarpeita ja edistää hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.

Hyvinvointialueiden ja avovastaanoton toimintayksiköiden suositellaan mittaavan säännöllisesti etäpalveluiden käyttöä, asiakaskokemusta ja vaikuttavuutta, arvioivan niiden kustannusvaikuttavuutta ja kehittävän toimintaansa arvioinnin perusteella.

Moniammatillinen osaaminen muodostaa perustan toiminnalle

Perusterveydenhuollon vastaanottojen toiminta rakentuu nykyään vahvasti moniammatillisuuden varaan. Suosituksen mukaan tätä osaamista tuleekin hyödyntää ja eri ammattiryhmien osaamista kohdentaa koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Lääketieteessä yksi johtajan päätehtävistä on huolehtia henkilöstön osaamisesta. Suositus tuo esiin sen, että esimerkiksi säännöllinen työnohjaus olisi mahdollista kaikille sitä tarvitseville perusterveydenhuollossa, niin siellä toimiville lääkäreille kuin muille ammattilaisille.

Suosituksessa muistutetaan, että preventio eli sairauksin ehkäisy on perusterveydenhuollon keskeinen tehtävä ja osa hoitoa pitkäjänteisissä potilassuhteissa. Avovastaanotolla käytettävien preventiivisten toimien suositellaan keskittyvän ensisijaisesti merkittävien kansansairauksien tärkeimpiin riskitekijöihin eli vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen, epäterveelliseen ruokavalioon, lihavuuteen, tupakointiin, alkoholin liikakäyttöön sekä unihäiriöihin.

Jokaisessa perusterveydenhuollon avovastaanoton toimintayksikössä on hyvä olla selkeästi kirjatut preventioon liittyvät toimintamallit, joihin henkilöstö on perehdytetty. Suositus on tarkoitettu erityisesti hyvinvointialueiden ja perusterveydenhuollon johtaville viranhaltijoille sekä perusterveydenhuollon avovastaanotolla työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille, siellä toimivien lähiesihenkilöille ja perusterveydenhuollon kehittäjille.

Tutustu suositukseen täällä.